№ 6 (32), 2006

Скачать Журнал «Теория и практика интеллектуальной собственности» №6, 2006

О. ШТЕФАН
ПОНЯТТЯ ОБЄКТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА КРИТЕРІЇВ ЙОГО ОХОРОНОЗДАТНОСТІ

В законодавстві України і у міжнародно-правових актах із авторського права відсутнє визначення обєкту авторського права. Проте у нормативно правових актах міститься перелік обєктів і певні вимоги до результатів інтелектуальної творчої праці авторів, за умови додержання яких той чи інший результат творчої роботи може бути визнаним відповідно до закону тим чи іншим об’єктом авторськго права і отримати правову охорону та захист.

М. МЕЛЬНИКОВ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ТВІР” З ПОЗИЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

За допомогою ознак об’єктів авторського права, що містить у собі Закон України «Про авторське право і суміжні права» автор надає визначення поняття твору і висуває пропозицію з формулювання більш чітких критеріїв, яким має відповідати твір для спрощення захисту прав автора на нього

С. БУТНІК- СІВЕРСЬКИЙ
АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ІНТЕРВЮ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

У статті автором зроблено аналіз стану авторсько-правової охорони інтерв’ю в Україні та внесено пропозиції щодо її вдосконалення.

І. ТОМАРОВ
ПРАВО СЛІДУВАННЯ І ПРАВО ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАЧА: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ

Автором статті розглянуто різні підходи до розуміння та проблеми правового регулювання права слідування, як елементу інтелектуальних прав автора та права попереднього користувача, як складової більшості промислових прав, виходячи з яких запропоновано вважати ці права особистими виключними інтелектуальними правами.

В. РЫБИН
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

Автором статьи рассмотрены исторические вехи становления и развития законодательства Украины о товарных знаках.

Л. РОМАНАДЗЕ
ОРГАНИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА (ЗАКІНЧЕННЯ)

Продовження дослідження статусу та поноважень патентних відомств у зарубіжних країнах та того яким чином це питання регулюється в Україні.

О. СІМСОН
ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ТВОРЧОСТІ І ШОУ-БІЗНЕСУ

За умов сучасної ринкової економіки стираються межі між культурою, мистецтвом та бізнесом, а сфера шоу-бізнесу набуває небачених масштабів. Отже автором статті на основі реальних прикладів висвітлює позитивні економічні наслідки залучення кретивних інноваційних ідей у всіх засобах масмедіа.

ДО ВІДОМА

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: НАУКОВЕ, ЕКОНОМІЧНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дані рекомендації створені на під час обговорення актуальних питань переходу України на інноваційну модель розвитку за для якого повинні бути зосереджені зусилля органів державної влади, організацій науки, освіти й бізнесових структур, усіх суспільних інститутів, на Всеукраїнській науково-практичній коференції, що проходила з 27 по 28 жовтня 2006 року у місті Харкові.