№ 5 (37), 2007

Скачать Журнал «Теория и практика интеллектуальной собственности» №5, 2007

В. ДРОБ’ЯЗКО
МІЖНАРОДНА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Автор розглядає питання міжнародно-правового визнання охорони авторських і суміжних прав на основі багатосторонніх конвенцій і договорів, що були укладені між державами ще на прикінці ХІХ століття. Також досліджується характерність тенденцій, що відображаються у нормах більш пізніх конвенцій та їх вплив на законодавство договірних держав.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

У статті досліджуються проблеми реалізації охорони прав інтелектуальної власності, через застосування норм кримінального і цивільного права. Автор простежує взаємозалежні кореспондуючі зв’язки між нормами Кримінального та Цивільного кодексів, норми яких мають як регулююче, так і охоронне призначення.

І. ПОЛУЕКТОВ
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПИТАННЯ МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ

Автор статті досліджує питання порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Основна увага приділяється конфліктам між правами на торговельні марки та доменні імена. Крім того розглядаються конфлікти, які виникають у зв’язку з недобросовісною реєстрацією доменних імен, що містять у собі назви торговельних марок відомих компаній.

А. ШАБАЛІН
ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ У СПРАВАХ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор у своїй статті аналізує можливість розгляду справ, що виникають із правовідносин інтелектуальної власності, у наказному провадженні. Особливої уваги заслуговують пропозиції автора щодо удосконалення цивільного процесуального законодавства шляхом внесення змін та доповнень до деяких положень чинного ЦПК України з процедурних питань наказного провадження.

Б. ПРАХОВ
ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья автора представляет собой, фактически, методическое пособие, изложенное в апробированных методах и приемах организации работ по патентно-правовому обеспечению коммерческой деятельности. Материал излагается с учетом постоянных изменений отечественной нормативной базы по промышленной собственности, а также иных причин, связанных с формированием национальных систем правовой охраны объектов промышленной собственности в зарубежных странах.

О. ШТЕФАН
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ

У статті автор розглядає такі важливі та дискусійні питання як розмежування права власності у загальному цивілістичному розумінні і права інтелектуальної власності.

Л. КОМЗЮК
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ СУМІЖНИХ ПРАВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор приділяє увагу такому проблемному питанню як адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, оскільки після прийняття нового Цивільного Кодексу України значною мірою було посилено увагу до проблем у сфері інтелектуальної власності, у тому числі щодо авторського права і суміжних прав.

В. НЕЖИБОРЕЦЬ
ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА:ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, РІШЕННЯ

У статті на підставі аналізу теоретичних положень та практичного використання досвіду вітчизняних та закордонних дослідників з питань формування інституціональних механізмів та інфраструктур інноваційної моделі економіки на усіх рівнях досліджено проблеми та перспективи формування інноваційної інфраструктури в Україні.

В. БЄЛЄВЦЕВА
ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто основні компоненти, що утворюють сферу інноваційної діяльності, надана загальна оцінка науково-технічному потенціалу країни. Особлива увага приділяється основним елементам національної інноваційної системи. Обґрунтовуються напрями удосконалення функціонування національної інноваційної системи в Україні.

С. РЕВУЦЬКИЙ
НЕГАТИВНА ПРАКТИКА ЩОДО ПОРУШЕННЯ ТА НЕВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

У статті робляться загальні висновки стосовно того, до яких негативних наслідків призводить практика порушення та невикористання основних положень законодавства про науково-технологічну та інноваційну діяльність в Україні. Робиться наголос, що тільки виконання уже прийнятих законодавчих актів дозволить значно активізувати діяльність у цій сфері економіки України.