Скачать Журнал «Теория и практика интеллектуальной собственности» №3, 2008

БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ С.О.
МАЙНОВІ АВТОРСЬКІ ПРАВА ЯК ОБ’ЄКТ СПАДКУВАННЯ

Визначено які саме майнові авторські права можуть переходити у спадщину. Проаналізовано право слідування. Запропоновано встановити в Законі України «Про авторське право і суміжні права», що право участі у реалізації проектів творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та право доступу до твору образотворчого мистецтва у спадщину не переходять.

ДРОБ’ЯЗКО В.С.
Елементи авторського права Київської Русі

Автор наводить цікаві факти з історії Київської Русі, розповідає про становлення та розвиток елементів авторського права. Стаття також розкриває історичні аспекти перекладної літератури та зосереджує увагу на різноманітних творах.

ШТЕФАН О.О.
ТВОРИ, ЯКІ НЕ Є ОБ’ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

На основі аналізу чинного національного законодавства та міжнародно-правових актів у науковій статті розкривається сутність творів, які не охороняються авторським правам, а також в результаті дослідження правозастосовчої практики України та інших країн світу висвітлені сучасні тенденції меж надання творам правової охорони авторським правом.

КОВАЛЕНКО Т.В.
ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ДИСТРИБЮТЕРА

В даній статті автор розглядає поняття дистрибютер, наводить його визначення та функції. Детально розповідається про таке явище як торговельна марка дистрибютера, які товари можуть продаватися під його торговельною маркою та хто їх виробляє тощо.

БУРОВ О.Ю., БУРОВА Д.С., ПЕНСЬКА А.С.
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВУ

В статті значна увага приділяється розгляду понять кіберзлочинність, кібертероризм, кібертеракт, історичному розвиткові цих явищ. Наводиться класифікація комп’ютерних злочинів, інструменти їх здійснення та проблемні питання боротьби із даними видами злочинів.

РЕВУЦЬКИЙ С.Ф.
НЕОБХІДНІСТЬ НАБЛИЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РІВНЯ

У статті автор розглядає питання необхідності наближення інноваційного розвитку економіки України до світового рівня. Аналізуються актуальні передумови та перспективи переходу економіки України на інноваційну модель розвитку. Наголошується на питанні модернізації економіки задля її переходу на п’ятий та шостий технологічні уклади, які зможуть наблизити Україну до рівня високорозвинених країн світу.

ІОНІН Є.Є.
МАЙНОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто економіко-правовий аспект майнового стану підприємств. Досліджено систему критеріїв оцінки майнового стану, що характеризує майнові права і зобов’язання, та на цій основі визначає процес формування важливіших аналітичних показників, які всебічно розкривають це змістовне поняття у відповідності до законодавчої бази України.

ГРИЦУЛЕНКО С.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Проаналізовано сутність та структуру інтелектуального капіталу, визначено підхід до збереження його вартості. Досліджено закономірності розвитку нематеріальних активів як форми обліку інтелектуального капіталу підприємства.

№ 3 (41), 2008
Tagged on: